ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား

Easy Microfinance သည္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အသင္းသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းမူဝါဒ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေစရန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ကာစတန္မာအား ေကာင္းစြာ သိရွိေစေရး၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား) ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ 

အသင္းသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းမူဝါဒမ်ား

Easy Microfinance သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသင္းသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းမူဝါဒမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ခံအားေပးက်င့္သံုးလွ်က္ ရွိပါသည္။ (၁) Easy Microfinance သည္ မိမိ၏အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသင္းသားမ်ားမွ လြယ္ကူစြြာရရွိႏိုင္ရန္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ (၂) Easy Microfinance သည္ မိမိ၏အသင္းသားမ်ား ေၾကြးႏြံနစ္မႈမရွိေစရန္ အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၃) Easy Microfinance သည္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးကို ထင္သာျမင္သာရွိေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ အသင္းသားမ်ားမွ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းစြာသိရွိႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၄) Easy Microfinance သည္ ႏႈန္းထားပမာဏမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း အသင္းသားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၅) Easy Microfinance သည္ အသင္းသားမ်ားအား ေလးစားစြာဆက္ဆံပါသည္။ (၆) အသင္းသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လွ်ိဳ႕ဝက္အခ်က္အလက္မ်ား အေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ (၇) Easy Microfinance တြင္ အဆင္မေျပမႈ၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအားလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည့္စနစ္ လည္း ထားရွိထားပါသည္။

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Easy Microfinance အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနစဥ္အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Easy Microfinance သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားကိုထိခိုက္ေစသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ေခ်းေငြ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္စာရင္းအေနျဖင့္ သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွ မိမိ၏ဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္အဝရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္ (က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာခြဲျခားျခင္းမ်ားမရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္) အေနႏွင့္ အစဥ္အၿမဲျဖစ္ေပၚေနေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွ ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အျပည့္အဝလိုက္နာကာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခုကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျခင္း

Easy Microfinance အေနျဖင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး လုပ္ငန္းတြင္းျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းျပင္ပ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ရိုးသားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ၊ တရားမွ်တမႈမ်ား အစဥ္သျဖင့္ ရွိေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္ က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို  ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းသား မ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားထံမွျဖစ္ေစ လက္ေဆာင္၊ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ၊ အျခားတန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် လက္ခံခြင့္ မရွိပါ။  Easy Microfinance သည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။  

 

 

 

ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းအျပင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

 

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါက ပြင္းလင္းျမင္သာစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

လြဲမွားသည့္လုပ္ရပ္မ်ား၊ လက္သင့္မခံႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အသင္းသားမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား မွျဖစ္ေစ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိပါက သတင္းေပးႏိုင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းစနစ္တစ္ခကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ ထားရွိပါသည္။