ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကာစတန္မာမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈသည္ Easy Microfinance အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Easy Microfinance နွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိေသာ ကာစတန္မာတစ္ဦး ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားအတြက္

Easy Microfinance အေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) Easy Microfinance ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ဤ ေနရာ ကိုနွိပ္ၿပီး သင္နွင့္အနီးစပ္ဆံုးရံုးခြဲကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ ပါသည္။  (သို႔မဟုတ္) Easy Microfinance သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္  ေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ  ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။ 

 

အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္

Easy Microfinance အေနျဖင့္ ကာစတန္မာမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီသိရွိၿပီး ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ  တိုင္ၾကားမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူျခင္း၊ စံုစမ္း  စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး  ကာစတန္မာမ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္  Easy Microfinance ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ ပါသည္ -

Easy Helpline 099-69701766 သ႔ို တိုက္ရိုက္ေခၚဆိုဆက္သြယ္ျခင္း

complaint@easy.com.mm သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ဆက္သြယ္ျခင္း

ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ စာျဖင့္ေရးသားေပးပို႔ျခင္း :

 

 

 

 

 

Easy Microfinance အေနျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးပို႔ေပးသည့္ သတင္းေပးသူအား ဆိုးရြားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသတင္းေပးသူအား တားဆီးေႏွာင့္ယွက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကိုလည္း လက္သင့္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

သတင္းေပးပို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းထားရွိထားမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဌာနမွ လက္ခံရရွိလာေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ရံုးဖြင့္ရက္ (၅) ရက္အတြင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးကာ သက္ဆိုင္ရာကာစတန္မာအား ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပးသြားပါမည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ကုမၸဏီတြင္း အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Easy Microfinance ၏ သတင္းေပးပို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Easy Microfinance ရံုးခ်ဳပ္

သို႔/ ESG Officer

အမွတ္ (၈၅၃)၊ ေက်ာ္သူ (၂၂) လမ္း

(၉) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕