ရံုးခ်ဳပ္နွင့္ ရံုးခြဲတည္ေနရာမ်ား

ရံုးခ်ဳပ္

အမွတ္(၈၅၃)၊ ေက်ာ္သူ (၂၂) လမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ info@easy.com.mm

+95 (0) 99 69701766

 

သထံုရံုးခြဲ

အမွတ္(၂၈)၊ ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊

သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ thaton@easy.com.mm                +95 (0) 99 69735040

သဃၤန္းကၽြန္းရံုးခြဲ

အမွတ္(၆၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ thingangyun@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735021

ေပါင္ရံုးခြဲ

အမွတ္(၁၁၉)၊ မင္းလမ္း၊ ဖလပ္ရပ္ကြက္၊

ဇင္းက်ိဳက္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။

paung@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735050

ဘီးလင္းရံုးခြဲ

အမွတ္(၇၉)၊ ကၽြန္းေတာလမ္း၊

ကန္သာယာ()ရပ္ကြက္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ bilin@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735036

ေမာ္လၿမိဳင္ရံုးခြဲ

အမွတ္(၄)၊ မိန္းကေလးေက်ာင္းလမ္း၊

ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။

mawlamyine@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735075

ရန္ကုန္ရံုးခြဲမ်ား

လသာရံုးခြဲ

အမွတ္(၂၂)၊ ဗိုလ္ရြဲလမ္း

(၇) ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

latha@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735023

မြန္ျပည္နယ္ရံုးခြဲမ်ား

က်ိဳက္ထိုရံုးခြဲ

အမွတ္ (၂၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း (ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း)၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ kyaikto@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735024

ကရင္ျပည္နယ္ရံုးခြဲမ်ား

ဘားအံရံုးခြဲ

အမွတ္(၃၇၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ 

ဘားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္။

hpa-an@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735039

မံုရြာရံုးခြဲ

အမွတ္(၆၈၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ မံုရြာ

(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။

monywa@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735048

စစ္ကိုင္းတိုင္းရံုးခြဲမ်ား

ပခုကၠဴရံုးခြဲ

အမွတ္(-ဘီ)၊ ဆုႀကီးပန္လမ္း၊(၁၅)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း။

pakokku@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735025

 

 

မေကြးတိုင္းရံုးခြဲမ်ား

ေရႊဘိုရံုးခြဲ

အမွတ္(၃/၁၀၃)၊ ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။

shwebo@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735044

ေနျပည္ေတာ္ရံုးခြဲ

အမွတ္(၁၅/၃၀၅၈) ၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေအာင္သာယာ ရပ္ကြက္ ၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

naypyitaw@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735037

 

 

ေနျပည္ေတာ္ရံုးခြဲမ်ား

စမ္းေခ်ာင္းရံုးခြဲ

အမွတ္(၃၂)၊ ေက်ာင္းကုန္းလမ္း၊

လင္းလြန္းရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

sanchaung@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735038

မေကြးရံုးခြဲ

အမွတ္(စီ-၄၁)၊ ၁၂ လမ္းႏွင့္တမာပင္လမ္းေထာင့္၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း။

magway@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735026

ေအာင္လံရံုးခြဲ

အမွတ္(၁၈၉၊ ၁၉၀၊ ၁၉၁) ျပည္လမ္း၊ စက္ရံုရပ္ကြက္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း။

aunglan@easy.com.mm

+95 (0) 99 69785907

 

ေတာင္တြင္းႀကီးရံုးခြဲ

အမွတ္(-ခ၊ ၂၀၁၇) နဂါးမင္းလမ္း၊ ေရႊၾကာအင္း (၂) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း။

taungdwingyi@easy.com.mm

+95 (0) 99 69735052