အုပ္စုေခ်းေငြမ်ား

 

 

 

ေခ်းေငြဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

 

 

 

 

 

                         

                                      

                                               

 

လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေခ်းေငြပမာဏအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အတိအက်ကို သိရွိလိုပါသလား။          ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေခ်းေငြပမာဏႏွင့္ ေခ်းေငြကာလအေပၚအေျခခံၿပီး လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္  ေငြပမာဏကို တြက္ခ်က္ရန္  ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။

သင္သည္ Easy မွ ေခ်းေငြကိုစိတ္ပါဝင္စားၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူျဖစ္ပါက အနီးစပ္ဆံုးရံုးခြဲ သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိရယူလိုေသာေခ်းေငြပမာဏကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။

 

         ရန္ကုန္တိုင္း

         မြန္ျပည္နယ္

      ကရင္ျပည္နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

မေကြးတိုင္း

ေနျပည္ေတာ္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္

သထံုၿမိဳ႕နယ္

 

ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္

 

 

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

 

ကမာဝက္ၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

 

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

   ေခ်းေငြပမာဏ :       

အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ

    အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ :  

(၅) ဦး မွ (၁၀) ဦး အထိ

    ေခ်းေငြကာလ :  

(၅) လ မွ (၁၂) လ

   ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းမႈ :

လစဥ္

    ဝန္ေဆာင္ခ :     

အတည္ျပဳလိုက္ေသာေခ်းေငြပမာဏ၏ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္း

   အတိုးႏန္း :

လတစ္လခ်င္းစီရွိ လက္က်န္ေခ်းေငြပမာဏ၏ (၂.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း

  မျဖစ္မေနစုေငြ :

အတည္ျပဳလိုက္ေသာေခ်းေငြပမာဏ၏ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္း

    ေခ်းေငြရည္ရြယ္ခ်က္ :

ကုန္ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) အေသးစားလုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာ

မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္

အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရန္လံုေလာက္ေသာ ပံုမွန္ဝင္ေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ရမည္။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူကို က်န္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးမွ အတည္ျပဳေထာက္ခံၿပီး အာမခံေပးရမည္။  (အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ အနည္းဆံုးအဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ (၅) ဦးမွ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ (၁၀) ဦးအထိ   ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။)

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးသည္ Easy Microfinance မွ  ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေအာက္ပါဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ -

 

 

ေခ်းေငြဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို Easy Microfinance ၏ ေခ်းေငြေကာ္မတီမွသာ     ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။