တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ငန္းသံုးေခ်းေငြမ်ား

 

 

 

ေခ်းေငြဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

                                      

                                      

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

 

 

အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၆၅) ႏွစ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

 

ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရန္လံုေလာက္ေသာ ပံုမွန္ဝင္ေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ရမည္။

 

ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ ေခ်းေငြအတြက္အာမခံေပးႏိုင္သည့္ လံုေလာက္ေသာဝင္ေငြရွိသည့္ အာမခံသူရွိရမည္။

 

လုပ္ငန္းသက္တမ္းအေနျဖင့္ လက္ရွိေနရာတြင္ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိရမည္။

 

လုပ္ငန္းေနရာသည္ ေအာက္ပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ရမည္ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေခ်းေငြပမာဏအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အတိအက်ကို သိရွိလိုပါသလား။

ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေခ်းေငြပမာဏႏွင့္ ေခ်းေငြကာလအေပၚအေျခခံၿပီး လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္  ေငြပမာဏကို တြက္ခ်က္ရန္ ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။

သင္သည္ Easy မွ ေခ်းေငြကိုစိတ္ပါဝင္စားၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူျဖစ္ပါက အနီးစပ္ဆံုးရံုးခြဲ သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိရယူလိုေသာေခ်းေငြပမာဏကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။

 

 

     ေခ်းေငြပမာဏ :

၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ

     ေခ်းေငြကာလ :

(၆) လ မွ (၂၄) လ

     ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးသြင္းမႈ :

လစဥ္

     ဝန္ေဆာင္ခ :     

အတည္ျပဳလိုက္ေသာေခ်းေငြပမာဏ၏ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္း

     အတိုးႏႈန္း :                         

လတစ္လခ်င္းစီရွိ လက္က်န္ေခ်းေငြပမာဏ၏ (၂.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း

►     မျဖစ္မေနစုေငြ :    

အတည္ျပဳလိုက္ေသာေခ်းေငြပမာဏ၏ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္း

     ေခ်းေငြရည္ရြယ္ခ်က္ :

ကုန္ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) အေသးစားလုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ား

အတြက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္

 

 

ေခ်းေငြဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို Easy Microfinance ၏ ေခ်းေငြေကာ္မတီမွသာ     ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

         ရန္ကုန္တိုင္း

         မြန္ျပည္နယ္

      ကရင္ျပည္နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

မေကြးတိုင္း

ေနျပည္ေတာ္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္

သထံုၿမိဳ႕နယ္

 

ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္

 

 

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

ကမာဝက္ၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

လသာၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

 

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

 

 

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္