ေခ်းေငြမ်ားအေၾကာင္း

 

 

 

Easy Microfinance မွ ကာစတန္မာမ်ား၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ေခ်းေငြမ်ားကို ကာစတန္မာမ်ားမွ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာရယူၿပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အေပါင္ပစၥည္းေပးရန္မလိုအပ္ျခင္း၊ အပါတ္စဥ္၊ လစဥ္အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္မလိုအပ္ျခင္း၊ မိတၱဴနွင့္ဓါတ္ပံုမ်ားေပးရန္ မလိုအပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

Easy Microfinance မွ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳးကို ထုတ္ေခ်းေပးလွ်က္ရွိပါသည္ -

 

 

 

 

 

 

 

ေခ်းေငြအေၾကာင္းအေသးစိတ္ သိရွိရန္အတြက္ အထက္ပါလင့္ခ္မ်ားကိုႏွိပ္ပါ။

မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေခ်းေငြပမာဏအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အတိအက်ကို သိရွိလိုပါသလား။    

ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေခ်းေငြပမာဏႏွင့္ ေခ်းေငြကာလအေပၚအေျခခံၿပီး လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္  ေငြပမာဏကို တြက္ခ်က္ရန္ ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။

သင္သည္ Easy မွ ေခ်းေငြကိုစိတ္ပါဝင္စားၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူျဖစ္ပါက အနီးစပ္ဆံုးရံုးခြဲ သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိရယူလိုေသာေခ်းေငြပမာဏကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။