အလုပ္အကိုင္မ်ား 

MC Easy Microfinance ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊  ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ တရားဝင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိထားသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီလီမိတက္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

ယခုလက္ရွိတြင္ Easy Microfinance မွ ေအာက္ပါလစ္လပ္ရာထူးမ်ားကို ေခၚယူလွ်က္ရွိပါသည္။

         ခ်းေငြအရာရွိ  (သထံု၊ ေပါင္၊ က်ိဳက္ထို)

 

စိတ္ပါဝင္စားေသာ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္  ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အျပည့္အစံုနွင့္ မိမိအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အား ဤ ေနရာ ကို နွိပ္ၿပီး  အီးေမးလ္ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲေပးပို႔ရန္ မလိုအပ္ပါ။